!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmöte

 

Under mars månad (varje år) kallas du som medlem till vårt årsmöte inom vår samfällighetsförening.

Enligt våra stadgar går vi igenom följande dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande av ordförande för årsmötet
 5. Val av sekreterare för årsmötet
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelseordförande och styrelse
 12. Val revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

 Vid extra årsmöte skall behandlas ärenden under punkt 4, 5, 6 och 9.